Privacybeleid

Privacy Statement mr.drs. R.V. van den Wildenberg Advocatenpraktijk

Algemeen

Mijn kantoor respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan mijn kantoor wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie Van den Wildenberg Advocatenpraktijk persoonsgegevens verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Mijn kantoor verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Mijn kantoor verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het uitvoeren van een opdracht/nakomen van een overeenkomst;
 • een goede en efficiënte (juridische) dienstverlening en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het onderhouden van contact;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • beheer van cliëntenbestanden;
 • facturering;
 • communicatie;
 • rapporteren, analyseren en verbeteren van de dienstverlening;
 • nakoming wettelijke verplichtingen.

Verstrekking gegevens aan derden

Mijn kantoor kan voor de hiervoor genoemde doeleinden tevens gebruik maken van diensten van derden. Hierbij valt te denken aan een deurwaarder, accountant, notaris, deskundige, etc. In het kader daarvan worden aan die derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door u aan mijn kantoor verstrekte opdracht en dan uitsluitend de gegevens die daarvoor vereist zijn. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de opdracht, waarbij de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is door middel van een verwerkersovereenkomst tussen mijn kantoor en bedoelde derde partij.

De bedoelde derde partijen zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ik aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Mijn kantoor zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden, tenzij u daar uitdrukkelijk en voorafgaand toestemming voor heeft verleend.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Mijn kantoor verwerkt persoonsgegevens:

 • die een betrokkene op eigen initiatief mondeling, per brief, fax of digitaal aan mijn kantoor heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de zaak/gelegenheid – andere persoonsgegevens;
 • die in het kader van de dienstverlening zijn verkregen van derden, waaronder wederpartijen;
 • die een (rechtsbijstands-)verzekeraar, een beroeps- of branchevereniging, of de Raad voor Rechtsbijstand heeft verstrekt ten behoeve van behandeling van de zaak;
 • die Van den Wildenberg Advocatenpraktijk heeft ontleend aan andere openbare bronnen, waaronder (zakelijke) sociale media en websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster;

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Mijn kantoor verwerkt uitsluitend persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag, zoals bedoeld in artikel 6 AVG. Het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt met name omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van de door u verleende opdracht.

Ik zal uw gegevens daarnaast nog verwerken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een taak van algemeen belang of op grond van een wettelijke verplichting.

Voor zover het verwerken van persoonsgegevens buiten onze wettelijke taken of de door u verleende opdracht  valt, zal Van den Wildenberg Advocatenpraktijk uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Mijn kantoor hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Van den Wildenberg Advocatenpraktijk gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, heeft Van den Wildenberg Advocatenpraktijk in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Mijn kantoor bewaart de te verwerken persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.  In dat kader wordt uw dossier, nadat de zaak is afgerond, nog zeven jaren in een beveiligd archief bewaard en daarna vernietigd.

Wanneer iemand op eigen initiatief een contact- of aanmeldformulier heeft ingevuld, een e-mail of een melding heeft gestuurd dan wel mijn kantoor telefonisch heeft benaderd met een eenmalige vraag om informatie of iets dergelijks, dan worden diens gegevens nadien nog maximaal drie maanden bewaard en daarna vernietigd.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u aan ons kantoor sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van mij. Wel kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van den Wildenberg Advocatenpraktijk geen of geen volledige uitvoering aan uw verzoek kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

De verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:  mr.drs. Van den Wildenberg Advocatenpraktijk, info@rvandenwildenberg.nl De Ring 6, 5261LM Vught, tel. 073 -8000200.

Teneinde zeker te weten dat mijn kantoor op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgedekte pasfoto en BSN-nummer. Van den Wildenberg Advocatenpraktijk neemt uiteraard alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website zijn knoppen (buttons) en/of links opgenomen om eventueel naar websites van derden te kunnen gaan. Ik houd geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Mijn kantoor houdt gebruiksgegevens bij van haar website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website te vergroten, kunnen zogenaamde ‘cookies’ gebruikt worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Van den Wildenberg Advocatenpraktijk op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Van den Wildenberg Advocatenpraktijk maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Van den Wildenberg Advocatenpraktijk geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens kunnen cookies worden geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik sociale media’ is omschreven. Van den Wildenberg Advocatenpraktijk heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website kan Van den Wildenberg Advocatenpraktijk op enig moment een blog of forum aanbieden dat vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus ook willekeurige derde partijen, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Ik zal niet in alle gevallen in staat zijn om persoonsgegevens uit een blog of forum te kunnen verwijderen. In een reactie op een dergelijk verzoek, geeft Van den Wildenberg Advocatenpraktijk dan aan dat dit niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via sociale media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

Van den Wildenberg Advocatenpraktijk heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van mijn kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.rvandenwildenberg.nl

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met R. van den Wildenberg.

Dit privacy statement is op 26 mei 2020 vastgesteld.